องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวกุลนันท์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
085-6365917


- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


พันจ่าอากาศเอก กฤษรัตน์ ผิวผักแว่น
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
088-1365662


นางสาวปิยนุช มิ่งจันทึก
คนงาน
093-5066962