องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
หน้าที่สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด 

         มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

   - งานสารบรรณ

   - งานตรวจสอบภายใน

   - งานบริหารงานบุคคล

   - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

   - งานประชาสัมพันธ์

   - งานอาคารสถานที่

   - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

   - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี

   - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

   - รายงานการประชุมสภา อบต.

   - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.

   - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ

   - งานอำนวยการและประสานราชการ

   - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.

   - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

   - งานข้อมูลเลือกตั้ง

   - งานชุมชนสัมพันธ์

   - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.

   - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ

   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

   - งานนโยบายและแผนพัฒนา

   - งานวิชาการ

   - งานงบประมาณ

   - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

   - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร

   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

   - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

   - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล

   - งานประสานโครงการฝึกอบรม

   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

   - งานกฎหมายและคดี

   - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

   - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

   - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์

   - งานระเบียบการคลัง

   - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย

   - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี

   - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน

   - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

    - งานอำนวยการ

    - งานป้องกันสาธารณภัย

    - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย

    - งานกู้ภัย

    - งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์

    - งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

6. งานกิจการสภา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

    - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

    - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.

    - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.

    - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

    - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

    - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว

    - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว

    - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

    - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว

    - งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

    - งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

7. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

    - งานสวัสดิการสังคม

    - งานสังคมสงเคราะห์

    - งานพัฒนาชุมชน

    - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

    - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน

    - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน

    - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย