องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ข้อมูลประชากร

 

ประชากร  (ข้อมูล ณ  เมษายน  2553)

           ในปี  พ.ศ. 2553  ตำบลบ้านหันมีประชากรทั้งสิ้น ประมาณ 4,669  คน แยกเป็น   ชาย 2,306 คน หญิง  2,363  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  97.73  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือนทั้งตำบลมีประมาณ  1,341 ครัวเรือน  ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ยครัวเรือนหนึ่งประมาณ  3.48  คน