องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
สำนักปลัด

นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-1427488


นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
097-1427488


สิบเอก จำเนียร ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
098-8812930


จ่าเอก ญาณัท ไชยสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
089-7486968


นางสาวเบญจวรรณ ศรีสูงเนิน
นักวิเคราะห์โยบายและแผน ปฏิบัติการนางสาวถาวร กรินสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
086-0127914


นางฐิตาภรณ์ วงษ์อมรวิทย์
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป
061-3599653


นายนิคม ดุมขุนทด
คนงานทั่วไป
084-5348627


นางสาวฐิติกา เพียซ้าย
คนงานทั่วไปนางสาวพัชรี แรมจันทึก
คนงานทั่วไป
0828399643


นายธวัตน์ เพียซ้าย
พนักงานขับรถยนต์นายสนทยา ลาจันทึก
พนักงานขับรถยนต์
088-3429068


นายไกรยุทธ ชำนาญเลื่อย
พนักงานขับรถขยะ (ทักษะ)นายโกวิทย์ พรมจันทึก
พนังงานจ้างเหมาบริการ (คนเก็บขยะ)
098-1381163


นายกาทอน โอฐจันทึก
พนังงานจ้างเหมาบริการ (คนเก็บขยะ)
093-5084603


นายดำรงศักดิ์ เพียซ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนเก็บขยะ)นายชนะพล หงษา
พนังงานจ้างเหมาบริการ (ประปา)นายอำนวย โตหมื่นไว
พนังงานจ้างเหมาบริการ (ประปา)นางโสพิธ พุทธละ
พนังงานจ้างเหมาบริการ (ประปา)นางภาสินี วอนทองหลาง
พนังงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)นายประยูร เวกสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ยาม)
061-0576619