องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
สำนักปลัด

นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-1427488


นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
097-1427488


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลจ่าเอก ญาณัท ไชยสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 089-7486968สิบเอก จำเนียร ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
098-8812930


นางสาวเบญจวรรณ ศรีสูงเนิน
นักวิเคราะนโยบายและแผนนางสาวถาวร กรินสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 086-0127914นายนิคม ดุมขุนทด
คนงานทั่วไป 084-5348627นางสาวฐิติกา เพียซ้าย
คนงานทั่วไปนายสนทยา ลาจันทึก
พนักงานขับรถยนต์
088-3429068


-ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
-


นายไพศาล เพียซ้าย
นักการภารโรง 083-8543165

นายโกวิทย์ พรมจันทึก
คนเก็บขยะ 098-1381163นายกาทอน โอฐจันทึก
คนเก็บขยะ 093-5084603นายประยูร เวกสูงเนิน
คนเก็บขยะ
061-0576619

-ว่าง-
พนักงานขับรถขยะ