องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
สำนักปลัด

นายจิรกร แซะจอหอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
061-9141536


นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
087-1427488


สิบเอก จำเนียร ก้อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
098-8812930


จ่าเอก ญาณัท ไชยสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
089-7486968


นางสาวเบญจวรรณ ศรีสูงเนิน
นักวิเคราะห์โยบายและแผน ปฏิบัติการ
081-2828459


นางสาวถาวร กรินสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
086-0127914


นายนิคม ดุมขุนทด
คนงานทั่วไป
084-5348627


นางสาวฐิติกา เพียซ้าย
คนงานทั่วไป
098-5913461


นางสาวพัชรี แรมจันทึก
คนงานทั่วไป
0828399643


นายธวัฒน์ เพียซ้าย
พนักงานขับรถยนต์
090-2691194


นายสนทยา ลาจันทึก
พนักงานขับรถยนต์
088-3429068


นายไกรยุทธ ชำนาญเลื่อย
พนักงานขับรถขยะ (ทักษะ)
062-9876089


นายโกวิทย์ พรมจันทึก
พนังงานจ้างเหมาบริการ (คนเก็บขยะ)
098-1381163


นายกาทอน โอฐจันทึก
พนังงานจ้างเหมาบริการ (คนเก็บขยะ)
093-5084603


นายดำรงศักดิ์ เพียซ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนเก็บขยะ)
098-3831189


นางภาสินี วอนทองหลาง
พนังงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
063-6094608


นางโสพิธ พุทธละ
พนังงานจ้างเหมาบริการ (ประปา)
064-7018252


นายประยูร เวกสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ยาม)
061-0576619