องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
หน้าที่กองคลัง

กองคลัง

          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน รายงนเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

    - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน

    - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

    - งานเก็บรักษาเงิน

    - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี

    - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน

    - งานอื่นๆที่เกี่่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

   - งานการบัญชี

   - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน

   - งบงานการเงินและงบทดลอง

   - งบรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี

   - งบรายงานทางการเงินและบัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน

   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ

   - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน

   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

   - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า

   - งานตรวจสอบและประเมินภาษี

   - งานการนำส่งเงินรายได้

   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

   - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา)

   - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ

   - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย