องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองคลัง

นางสาวจินตนา เรืองจันทึก
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8446764


นางสาวเจนจิรา ชนะภักดิ์
นักวิชาการเงินเเละบัญชี
082-1465591


- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางสาวอรนุช ปรีดา
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี
093-5890455


นางภัทราพร ชมมาลัย
เจ้าพนักงานพัสดุ
085-7650718


นางสาวสลิลทิพย์ เล้าอารยะรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
084-9613738


นางสาวอรอุมา เพชรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
092-6569329