องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองคลัง

นางสาวกุลนันท์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
085-6365917


นางสาวเจนจิรา ชนะภักดิ์
นักวิชาการเงินเเละบัญชี- ว่าง -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการนางสาวอรนุช ปรีดา
เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีนางสาวภัทราพร ชมมาลัย
เจ้าพนักงานพัสดุนางสาวสลิลทิพย์ เล้าอารยะรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
084-9613738


นางสาวอรอุมา เพชรดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
092-6569329