องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์

“  เศรษฐกิจดี   มีสังคมที่น่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมที่ดี   ผลผลิตมีคุณภาพ  พัฒนาศักยภาพผู้นำ ”

พันธกิจ
1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2.การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคทุกส่วน
5.การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน        

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา               
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และสะพาน
     1.2  การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
     1.3  การก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
     1.4  การบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     2.1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
     2.2  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
     2.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดี มีสุขของประชาชน                           
     3.1  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
     3.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
     3.3  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
     3.4  การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
     3.5  การพัฒนาด้านการกีฬาแลนันทนาการ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
     4.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
     4.2  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
     4.3  การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     5.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
     5.2  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
     5.3  ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
     5.4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม