องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองการศึกษา

นายปรีชา ธุระสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
086-2512763


- ว่าง -
ครู- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางสาวธัญวรรณ สง่าพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
098-1068840


นางสาวสุจิตรา จิตรกล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
063-9851448


นางสาวกัญญาภา ศรีจันทึก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
093-4259603