องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองการศึกษา

นายปรีชา ธุระสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
086-2512763


- ว่าง -
ครู- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)นางสาวธัญวรรณ สง่าพงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวสุจิตรา จิตรกล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการนางพิมพ์พร บุญจันทึก
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวกัญญาภา ศรีจันทึก
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)