องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองการศึกษา

นายปรีชา ธุระสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
086-2512763


- ว่าง -
นักวิชาการศึกาษา
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


- ว่าง -
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.บ้านหัน)- ว่าง -
ครู (คศ.1)- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)