องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
วัด/โรงเรียน

สภาพทางสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน มีโรงเรียนสังกัด สพป.นม 4 ในพื้นที่ตำบลบ้านหัน จำนวน 5 แห่ง และจำนวน 1 แห่ง ศูนย์เด็ก

1. โรงเรียนบ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)

2. โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร

3. โรงเรียนบ้านหนองโอง

4. โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา

5. โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

 

การนับถือศาสนา

ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านหัน ประชาชนนับถือศาสนา 2 ศาสนา คือ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 80 และประชาชนนับถือศาสนาคริตส์ ประมาณร้อยละ 20

1. วัดจันทราราม

2. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน