องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
หน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร 

         มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยถึงปัญหาทางการเกษตรกำหนดนโยบายวางแผนงาน และดำเนินงานวิชาการเกษตรตามการวัดและประเมินผลการดำเนินงานการเกษตรกำหนดระบบและวิธีการด้านนิเทศควบคุมติดตามประเมินผลด้านการเกษตรจัดสอนและอบรมด้านวิชาการเกษตรจัดประชุม ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมการเกษตรให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะและแนววิชาการเกษตร และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในหน้าที่ดังนี้คือ


งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. พืชไร่ พืชสวน
  2. การเพาะปลูก
  3. การขยายพันธุ์พืช

งานส่งเสริมปศุสัตว์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
  2. การประมง
  3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย