องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
หน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

             มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งานคือ

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

    - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

    - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    - งานสนับสนุนกิจการศาสนา

    - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

    - งานสันทนาการ

    - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

    - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน

    - งานห้องสมุดและเครือข่ายทางการศึกษา

    - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

    - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา

    - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย