องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
การบริการพื้นฐาน

 

ระบบการบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อของตำบลบ้านหันแบ่งได้ดังนี้

-  การคมนาคมติดต่อกับอำเภอสีคิ้ว

การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลบ้านหันกับอำเภอสีคิ้ว ใช้เส้นทางรถยนต์   ซึ่งมีเส้นทางสำคัญดังนี้

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนสายสีคิ้ว – ชัยภูมิ) เป็นถนนลาดยางมีสภาพดีมาก

2. ถนนสายสีคิ้ว – บ้านหัน  เป็นถนนจากเทศบาลสีคิ้ว  ผ่านตำบลกุดน้อย  แล้วต่อมายังตำบลบ้านหันถึงหมู่ที่ 10 เป็นถนนลาดยาง มีสภาพดีมาก จากหมู่ที่  10 ถึง  หมู่ที่ 3  เป็นถนนลาดยาง    มีสภาพดีมาก

-  การคมนาคมติดต่อภายในตำบลใกล้เคียง

1. ถนนสายสีคิ้ว – บ้านหัน จากกุดน้อย  ผ่านหมู่ที่ 1, 2 , 4 , 5 , 8 , 10  เป็นถนนลาดยางมีสภาพดี และจากหมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 3 เป็นถนนลูกรัง  มีสภาพพอใช้

2. ถนนเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  กับถนนสายสีคิ้ว – บ้านหัน ผ่านกลุ่มหมู่บ้านต่างๆ คือ หมู่ที่ 9, 6, 7 และ 11 เป็นถนนลูกรัง มีสภาพพอใช้

การโทรคมนาคม     

โทรศัพท์สาธารณะ                           จำนวน   12  ตู้

การไฟฟ้า

ตำบลบ้านหันมีบริการไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง    11   หมู่บ้าน       และมีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  1,330   ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ , ลำห้วย  จำนวน 7 สาย
- บึง , หนอง และอื่น ๆ จำนวน 12 สาย

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย จำนวน 6 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น  จำนวน 7 แห่ง
- บ่อบาดาล จำนวน 10 แห่ง
- สระน้ำ จำนวน 16 แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ   จำนวน   1 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน   จำนวน 6 แห่ง


 
ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรดิน

ตำบลบ้านหันมีลักษณะดินโดยทั่วไป เป็นดินร่วน และดินร่วนปนทราย

ทรัพยากรน้ำ

- แหล่งน้ำตามธรรมชาติ    จำนวน 26 สาย
- ฝาย จำนวน 6 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น   จำนวน 6 แห่ง


  

มวลชลจัดตั้ง

- ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น จำนวน 24 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ 4 รุ่น จำนวน 24 คน
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น จำนวน 45 คน
-  ตำรวจหมู่บ้าน   1 รุ่น จำนวน 22 คน
-  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน       จำนวน 11 แห่ง