องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
คณะผู้บริหาร


นายบุญมี บุญจันทึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
081-2646292นายสุระ มิ่งจันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
086-5447078นายวีระ เพียซ้าย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
083-3864277นายเสกสรรค์ ซ้ายจันทึก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
082-8741432


หัวหน้าส่วนราชการ

นายจิรกร แซะจอหอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
061-9141536


นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
087-1427488


นางสาวจินตนา เรืองจันทึก
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8446764


นายชาตรี แก้วกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
082-1461626


นายปรีชา ธุระสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
086-2512763


นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
087-1427488


นางสาวกุลนันท์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
085-6365917