องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
คณะผู้บริหาร


นายบุญมี บุญจันทึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันนายสุระ มิ่งจันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
086-5447078นายวีระ เพียซ้าย
รองนายกงค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
083-3864277นายเสกสรรค์ ซ้ายจันทึก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
082-8741432