องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองช่าง

นายชนายุส คูณกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง 082-1358799- ว่าง -
นายช่างโยธานายณชวัติ หิงไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
099-0867163