องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองช่าง

นายชาตรี แก้วกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
082-1461626


- ว่าง -
วิศวกรโยธา
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)


- ว่าง -
นายช่างโยธา
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


นายณชวัติ หิงไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
099-0867163