องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองช่าง

นายปรีชา ธุระสุข ธุระสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
086-2512763


- ว่าง -
นายช่างโยธานายณชวัติ หิงไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
099-0867163


นาย กิตติชัย เฟี้ยงสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ