องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองช่าง

นายชาตรี แก้วกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
082-1461626


- ว่าง -
นายช่างโยธานายณชวัติ หิงไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
099-0867163


นายกิตติชัย เฟี้ยงสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
090-2638186


นางสาวญาณิชศา บุญรีย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
083-8051503