องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองช่าง

นายปรีชา ธุระสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
086-2512763


- ว่าง -
นายช่างโยธานายณชวัติ หิงไธสง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
099-0867163


นายกิตติชัย เฟี้ยงสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสาวญาณิชศา บุญรีย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ