องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม


                                                                                 

ด้านการศึกษา

            ตำบลบ้านหัน ประกอบด้วยโรงเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง , ระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 2 แห่ง ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด  ประชาชน  จำนวน   4   แห่ง

ตาราง แสดงข้อมูลของโรงเรียนที่ ตั้งอยู่ในเขต ตำบลบ้านหัน

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา จำนวนนักเรียน บุคลากร
ชาย หญิง รวม ครู-อาจารย์ นักการภารโรง
1 บ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร) 111 11 223 15 3
2 บ้านหนองโอง 18 21 39 5 1
3 เซนต์โยเซฟศึกษา 20 188 390 21 6
4 สีคิ้ววิทยาคาร 100 79 179 14 3
5 ห้วยลึกผดุงวิทยา 233 179 412 30 5

ที่มา : ข้อมูล ณ  พฤษภาคม  2553

ตารางแสดงข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในเขต ตำบลบ้านหัน

ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน บุคลากร
ชาย หญิง รวม ครูผู้ดูแลเด็ก นักการภารโรง
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านหัน 7 23 30 2  

  
 ที่มา : ข้อมูล ณ  พฤษภาคม  2553


การศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม

-  วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง
-  ศาลตาปู่บ้าน(สิ่งศักดิ์สิทธิที่ชาวบ้านเคารพนับถือ) จำนวน 11 แห่ง
-  โบสถ์ จำนวน 2 แห่ง
-  โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่งการสาธารณสุข

การให้บริการทางสาธารณสุข   มีสถานบริการดังนี้

-  สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) จำนวน 11 แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100      จำนวนบุคลากรทางสาธารณสุข

-  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  (พยาบาล  ผดุงครรภ์  ทันตาภิบาล ) จำนวน   4 คน
-  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  จำนวน 109 คนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            ตำบลบ้านหัน  อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านหัน  โดยมีสถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านหันวังเรือ  สำหรับบริการประชาชน