องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอสีคิ้ว     อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ  12  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง  ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลหนองบัวน้อย  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  เขตตำบลเสมา  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ  เขตตำบลกุดน้อย  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลกฤษณา  อำเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา

   

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  ขนาดพื้นที่ประมาณ  47.77  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  29,856 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

       ลักษณะพื้นที่ทางตอนเหนือ ตะวันออกและตะวันตก ส่วนใหญ่ราบเรียบ บางแห่งเป็นลอนคลื่นและลอนลาดเล็กน้อย ซึ่งความชันของพื้นที่ประมาณ 1 – 3 เปอร์เซ็นต์ ทางตอนกลางและตอนใต้โดยทั่วไปพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง ทางตะวันตกโดยทั่วไปมีพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันของพื้นที่ ประมาณ 2 – 6 เปอร์เซ็นต์  แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  คือ   ห้วยวังเรือ   ห้วยลึก   ห้วยน้อย ห้วยใหญ่ ห้วยยางกลาง  เป็นต้น


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป  อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล   2  ชนิดพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว เรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง  ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้    ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้เป็นส่วนใหญ่  ทำให้เกิดช่วงฤดูฝน  อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป


การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  แบ่งการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้านดังนี้


ตารางที่  1  จำนวนหมู่บ้านในตำบลบ้านหัน

หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ตำแหน่ง
1 บ้านหัน นางนลิน    ศรีจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านหันโพธิ์ทอง นายประจวบ    สาแซ ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านศรีษะกระบือ นายชมพู    ศรีสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านหันสามัคคี นางบุญเอื้อ    ติจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านหันยางเอน นายอดิเทพ    เล้าอารยะรักษ์ กำนัน
6 บ้านหนองโอง นายสุเทพ   สร้อยสระคู ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านนาหนอง นายณรงค์    บิดจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านหันเมืองตะกั่ว นายนายอดิศร     สอนจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านห้วยลึก นายบุญเที่ยง      สร้อยสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านหันวังเรือ นายสมอาตย์      สุดจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านใหม่นาหนอง นายสำราญ     จรจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน

 


ประชากร  (ข้อมูล ณ  เมษายน  2553)

ในปี   พ.ศ.  2553   ตำบลบ้านหันมีประชากรทั้งสิ้น   ประมาณ   4,669  คน      แยกเป็น   ชาย 2,306   คน   หญิง  2,363  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  97.73  คน/ตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือนทั้งตำบลมีประมาณ  1,341   ครัวเรือน  ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ยครัวเรือนหนึ่งประมาณ  3.48  คน