องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
หัวหน้าส่วนราชการ

นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
097-1427488


นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
097-1427488


นางสาวกุลนันท์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
085-6365917


นายชนายุส คูณกลาง
ผู้อำนวยการกองช่าง
082-1358799


นายปรีชา ธุระสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
086-2512763


นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
097-1427488


นางสาวกุลนันท์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
085-6365917