องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
หมู่บ้านในเขต อบต.


การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน  แบ่งการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้านดังนี้


ตารางที่  1  จำนวนหมู่บ้านในตำบลบ้านหัน

หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ตำแหน่ง
1 บ้านหัน นางนลิน    ศรีจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านหันโพธิ์ทอง นายประจวบ    สาแซ ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านศรีษะกระบือ นายชมพู    ศรีสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านหันสามัคคี นางบุญเอื้อ    ติจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านหันยางเอน นายอดิเทพ    เล้าอารยะรักษ์ กำนัน
6 บ้านหนองโอง นายสุเทพ   สร้อยสระคู ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านนาหนอง นายณรงค์    บิดจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านหันเมืองตะกั่ว นายนายอดิศร     สอนจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านห้วยลึก นายบุญเที่ยง      สร้อยสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านหันวังเรือ นายสมอาตย์      สุดจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน
11 บ้านใหม่นาหนอง นายสำราญ     จรจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน