องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพทางเศรษฐกิจ


                     
อาชีพ

       ประชากรภายในตำบล   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก      รองลงมา     คืออาชีพรับจ้าง    อาชีพเลี้ยงสัตว์   และค้าขาย    การทำเกษตรกรรม  ได้แก่   การทำนา      การทำไร่ข้าวโพด        มันสำปะหลัง  สำหรับการรับจ้าง อาทิ รับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  รับจ้างทำเกษตรกรรม  รับจ้างทั่วไป  เป็นต้น     การเลี้ยงสัตว์ที่นิยมกันส่วนใหญ่ ได้แก่  เป็ด  ไก่  โค  กระบือ และเลี้ยงปลา เช่น  ปลานิล  ปลาตะเพียน ปลาไน  เป็นต้น ส่วนการค้าขายมีเล็กน้อยการปศุสัตว์

สัตว์เลี้ยง จำนวน(ตัว)
โค 4,126
กระบือ 209
สุกร 294
ไก่ 213,567
เป็ด 2,674
สุนัข 472
แมว 166


 
ที่มา  :  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว

 


การพาณิชย์  และหน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-  สถานีบริการน้ำมันและก๊าซ    จำนวน 5 แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
-  โรงสีข้าว  จำนวน 5 แห่ง
-  ตลาดกลางฉางเกษตรฯ จำนวน  1 แห่ง