องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
หน้าที่กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

              มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม กองสวัสดิการสังคมแบ่งส่วนการบริหารภายในออกเป็น ดังนี้

1. งานสังคมสงเคราะห์มีหน้าที่ดังนี้

    - งานสงเคราะห์ประชาชน ผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

    - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

    - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

    - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

    - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคประชาชน

    - งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ

    - งานส่งเสริมสวัสดิการสตรีและสงเคราะห์สตรีบางประเภท

    - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

    - งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

    - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ดังนี้

   - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ

   - งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง

   - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

   - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

   - งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ดังนี้

   - งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

   - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

   - งานจัดระเบียบชุมชน

   - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

   - งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน

   - งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่ดังนี้

   - งานส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

   - งานเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาสตรี

   - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย