องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
สมาชิกสภา อบต.

นายประยุทธ เพียซ้าย
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 4 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
065-7305423
นางอ้อมใจ จีระวิทยากร
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 2 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
087-2493856
นายไฉน จงจันทึก
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 8 เลขานุการสภาองค์การบริหส่วนตำบลบ้านหัน
063-0020254
นายอร่าม คุ้มสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 1
088-3500543
นายธนพล สุขโข
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 3
084-8245209
นายสำรวย ภาวจันทึก
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 5
091-0168282
นายก้าน ศรีเพ็ชร
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 6
083-8942313
นายสมหมาย เติบจันทึก
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 7
086-0790200
นางลาวรรณ์ ปลอดทองจันทร์
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 9
093-4171013
นายบรรดิษ เชิดชู
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 10
080-7276216
นายทรงพล ภูจันทึก
สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน หมู่ที่ 11
098-2013930