องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
หน้าที่กองช่าง

กองช่าง

        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของอบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

    - งานก่อสร้างและบูรณะถนน

    - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

    - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

    - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

    - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

    - งานวิศวกรรม

    - งานประเมินราคา

    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

     - งานจัดตกแต่งสถานที่

3. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

    - งานสำรวจและแผนที่

    - งานวางผังพัฒนาเมือง