องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติชุมชนบ้านหัน

บรรพชนของหมู่บ้านเดิมเป็นคนชาวบ้านกุดหิน    ตำบลโคราช    อำเภอสูงเนิน     

ได้อพยพตั้งรกรากที่บ้านหัน  เพราะว่าหมู่บ้านมีต้นหนามตะหนิน    หรือเรียกว่าต้นหนามหัน  มากมาย   เมื่อ พ.ศ. 2360    ช่วงสมัยรัชกาลที่  3   บรรพบุรุษกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาตั้งหมู่บ้าน   ชื่อว่า

1. นายหมื่นจิต

2. นายหมื่นทิศ

3. ท้าวขุนศรี

สาเหตุที่ต้องย้ายเพราะที่อยู่เดิมน้ำท่วมถึง     ไม่สามารถประกอบอาชีพได้    ประชากรมีประมาณไม่เกิน  10  หลังคาเรือน  อยู่กันอย่างระบบเครือญาติ  การประกอบอาชีพคือการ        เลี้ยงสัตว์  ทำไร่ฝ้าย  บุกเบิกที่ดินเป็นที่ทำนา และบ้านหันเริ่มมีการตั้งนายบ้านในช่วงรัชกาลที่ 4   ซึ่งต่อมาบ้านหันมีผู้อพยพมาอยู่มากขึ้น   ทำให้เกิดชุมชนใหญ่ขึ้น   ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น      นายบ้านครั้งแรก คือ นายขุนอาจ