องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองส่งเสริมการเกษตร

นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
087-1427488


- ว่าง -
นักวิชาการเกษตร- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเกษตร- ว่าง -
เจ้าพนักงานสัตวบาลนางสาวนฤมล พลดงนอก
คนงานทั่วไป
064-3293544