องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองส่งเสริมการเกษตร

นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
097-1427488


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเกษตรนางสาวนฤมล พลดงนอก
คนงานทั่วไป
064-3293544