องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กองส่งเสริมการเกษตร

นายกำจัด โทรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
087-1427488


- ว่าง -
นักวิชาการเกษตร
(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเกษตร
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


นางสาวนฤมล พลดงนอก
คนงาน
064-3293544