องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมตอบแบบวัดความรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) บุคคลภายนอกที่มารับบริการ รวมถึง สมาชิกสภา อบต.บ้านหัน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) บุคลากรใน อบต.บ้านหัน 

เพื่อประเมินความโปร่งใสในการทำงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

10 ก.พ. 66 119