องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หารือการดำเนินการทางวินัยตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน    

19 เม.ย. 65 147