องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยจ่าสิบเอกโสภา  พลดงนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน เจ้า...

  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภ...

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโร...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวร...

  บริการน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ยังคงบริการส่งน้ำให้พี่น้องประชาชนตำบลบ้านหันตามจุดบริการต่าง ๆ อย่า...

 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Updated 2019 Nov, 11