วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท ๗๖๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินแอลอีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป่าล้างบ่อบาดาลบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วง ๑กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุ ตามโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์กองการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อยางล้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง