องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Updated 2019 Nov, 11

การบริการขั้นพื้นฐาน

ระบบการบริการพื้นฐาน

       การคมนาคม

       การคมนาคมติดต่อของตำบลบ้านหันแบ่งได้ดังนี้

                         -  การคมนาคมติดต่อกับอำเภอสีคิ้ว

การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลบ้านหันกับอำเภอสีคิ้ว ใช้เส้นทางรถยนต์   ซึ่งมีเส้นทางสำคัญดังนี้

                 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ถนนสายสีคิ้ว ชัยภูมิ) เป็นถนนลาดยางมีสภาพดีมาก

                 2. ถนนสายสีคิ้ว บ้านหัน  เป็นถนนจากเทศบาลสีคิ้ว  ผ่านตำบลกุดน้อย  แล้วต่อมายังตำบลบ้านหันถึงหมู่ที่ 10 เป็นถนนลาดยาง มีสภาพดีมาก จากหมู่ที่  10 ถึง  หมู่ที่ 3  เป็นถนนลาดยาง    มีสภาพดีมาก

                         -  การคมนาคมติดต่อภายในตำบลใกล้เคียง

                                   1. ถนนสายสีคิ้ว บ้านหัน จากกุดน้อย  ผ่านหมู่ที่ 1, 2 , 4 , 5 , 8 , 10  เป็นถนนลาดยางมีสภาพดี และจากหมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 3 เป็นถนนลูกรัง  มีสภาพพอใช้

                                   2. ถนนเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201  กับถนนสายสีคิ้ว บ้านหัน ผ่านกลุ่มหมู่บ้านต่างๆ คือ หมู่ที่ 9, 6, 7 และ 11 เป็นถนนลูกรัง มีสภาพพอใช้

การโทรคมนาคม     

                 โทรศัพท์สาธารณะ                           จำนวน   12  ตู้

 การไฟฟ้า

                  ตำบลบ้านหันมีบริการไฟฟ้าเข้าถึงครบทั้ง    11   หมู่บ้าน       และมีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น  1,330   ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                       - ลำน้ำ , ลำห้วย                           จำนวน    7   สาย

                       - บึง , หนอง และอื่น ๆ                จำนวน  12   สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                        - ฝาย                                            จำนวน     6  แห่ง

                        - บ่อน้ำตื้น                                   จำนวน     7  แห่ง

                        - บ่อบาดาล                                  จำนวน     10  แห่ง

                        - สระน้ำ                                       จำนวน    16  แห่ง

                        - อ่างเก็บน้ำ                                  จำนวน     1  แห่ง

                        - ประปาหมู่บ้าน                           จำนวน     6  แห่ง

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

         ทรัพยากรดิน

                    ตำบลบ้านหันมีลักษณะดินโดยทั่วไป เป็นดินร่วน และดินร่วนปนทราย

         ทรัพยากรน้ำ

                - แหล่งน้ำตามธรรมชาติ        จำนวน   26   สาย

                - ฝาย                                      จำนวน     6   แห่ง

                - บ่อน้ำตื้น                              จำนวน    6   แห่ง

          มวลชลจัดตั้ง

                              - ลูกเสือชาวบ้าน                                        4   รุ่น          จำนวน  24   คน

                              - ไทยอาสาป้องกันชาติ                              4   รุ่น          จำนวน  24   คน

                              -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน         1   รุ่น          จำนวน  45  คน

                               -  ตำรวจหมู่บ้าน                                       1   รุ่น          จำนวน  22  คน

                              -  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน                                    จำนวน  11  แห่ง