องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Updated 2019 Nov, 11

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

                                                                                 

ด้านการศึกษา

            ตำบลบ้านหัน ประกอบด้วยโรงเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง , ระดับมัธยมศึกษา

จำนวน 2 แห่ง ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง     และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุด  ประชาชน  จำนวน   4   แห่ง

ตาราง แสดงข้อมูลของโรงเรียนที่ ตั้งอยู่ในเขต ตำบลบ้านหัน

ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

บุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

ครู-อาจารย์

นักการภารโรง

1

บ้านหัน (วุฒิวิทยาคาร)

111

112

223

15

3

2

บ้านหนองโอง

18

21

39

5

1

3

เซนต์โยเซฟศึกษา

202

188

390

21

6

4

สีคิ้ววิทยาคาร

100

79

179

14

3

5

ห้วยลึกผดุงวิทยา

233

179

412

30

5

ที่มา : ข้อมูล ณ  พฤษภาคม  2553

ตารางแสดงข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในเขต ตำบลบ้านหัน

ลำดับ

ชื่อสถานศึกษา

จำนวนนักเรียน

บุคลากร

ชาย

หญิง

รวม

ครู

ผู้ดูแลเด็ก

นักการ

ภารโรง

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านหัน

7

23

30

2

-

 ที่มา : ข้อมูล ณ  พฤษภาคม  2553

การศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม

       -  วัด / สำนักสงฆ์                                                          จำนวน  6  แห่ง

       -  ศาลตาปู่บ้าน(สิ่งศักดิ์สิทธิที่ชาวบ้านเคารพนับถือ)    จำนวน 11 แห่ง

       -  โบสถ์                                                                         จำนวน  2  แห่ง

       -  โบสถ์คริสต์                                                                จำนวน  1  แห่ง

การสาธารณสุข

              การให้บริการทางสาธารณสุข   มีสถานบริการดังนี้

-  สถานีอนามัยประจำตำบล                              จำนวน    1  แห่ง

-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)         จำนวน  11  แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100

จำนวนบุคลากรทางสาธารณสุข

                 -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  (พยาบาล  ผดุงครรภ์  ทันตาภิบาล )    จำนวน      4    คน

                 -  อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)                                                 จำนวน   109    คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                 ตำบลบ้านหัน  อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านหัน   โดยมีสถานีตำรวจ       จำนวน    1   แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านหันวังเรือ  สำหรับบริการประชาชน