องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Updated 2019 Nov, 11

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  เศรษฐกิจดี   มีสังคมที่น่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมที่ดี   ผลผลิตมีคุณภาพ  พัฒนาศักยภาพผู้นำ

พันธกิจ

                             1.การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
                             2.การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
                             
3.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
                             4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคทุกส่วน
                             5.การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน