องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Updated 2019 Nov, 11

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                 

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                        1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และสะพาน 

                        1.2  การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

                        1.3   การก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 

                        1.4   การบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
         2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
              2.1     ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

                       2.2  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

                       2.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

                  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่ดี    มีสุขของประชาชน                           
                       3.1การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

                       3.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

                       3.3  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 

                       3.4  การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 

                       3.5  การพัฒนาด้านการกีฬาแลนันทนาการ
                  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                       4.1  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 

                       4.2  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

                       4.3  การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

                  5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                       5.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

                       5.2  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

                       5.3  ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 

                       5.4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม