องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Updated 2019 Nov, 11

กองคลัง

 
 
  นางสาวพิฐชญาณ์ พงศ์ธนากุลสิริ  
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาวภีชาลิกา จันทร์โส
นางสาวธัญญาเรศ ตื้อมี
นางสาวฐิติกา  เพียซ้าย
รักษาการแทน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
รักษาการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวพรสวรรค์  ทิมจันทึก
  
นางสาวสลิลทิพย์   เล้าอารยะรักษ์
รักษาการแทน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวภีชาลิกา จันทร์โส
นางสาวพรสวรรค์  ทิมจันทึก
นางสาวฐิติกา  เพียซ้าย
ผู้ช่วยการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลังนางสาวสนทิยา  ลาจันทึก

ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้