องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Updated 2019 Nov, 11

สำนักงานปลัด

 
 
    ดร.นิธิศ คงอินทร์  
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
  นายกำจัด  โทรัตน์  
 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
 
 
นายณรงค์  ธรรมขันธ์
  นายณรงค์  ธรรมขันธ์ 
รักษาการแทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  นักทรัพยากรบุคคล
 
จ่าเอกญาณัท   ไชยสิทธิ์   นายนิคม   ดุมขุนทด
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน   รักษาการแทน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นางสาวถาวร   กรินสูงเนิน นายนิคม   ดุมขุนทด
 นางอำภา  หวนขุนทด
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
คนงานทั่วไป

     นายสนทยา   ลาจันทึก

นายธวัฒน์  เพียซ้าย นายไพศาล  เพียซ้าย

 พนักงานขับรถยนต์

 พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
 
 
 นางสาวนฤมล พลดงนอก  นางสำเรียง  ศรีเพ็ชร
นายชูชีพ แช่มช้อย
   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   แม่บ้าน    คนสวน
   
 
นายโกวิทย์ พรมจันทึก
นายกาทอน โอฐจันทึก
นายประยูร เวกสูงเนิน
  คนเก็บขยะ
  คนเก็บขยะ
 คนเก็บขยะ