องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Updated 2019 Nov, 11

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  ดร.นิธิศ คงอินทร์  
 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายชาตรี แก้วกลาง นายกำจัด  โทรัตน์
นายปรีชา  ธุระสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
นางสาวกุลนันท์  จันทร์สว่าง
นายกำจัด  โทรัตน์
นางสาวพิฐชญาณ์ พงศ์ธนากุลสิริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองคลัง