องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.banhun.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Updated 2019 Nov, 11

สมาชิกสภา อบต.

นายประยุทธ  เพียซ้าย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา ทีจันทึก
ดร.นิธิศ คงอินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายพิชิต ปลิวจันทึก
นายอร่าม คุ้มสุวรรณ
นางประพิษ  เพียซ้าย
นางอ้อมใจ จีระวิทยากร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 
 
นายกล่ำ  เมฆขุนทด
นายบัญชา ทีจันทึก
นายประยุทธ เพียซ้าย
นายอำนวย  ภูมิโคกรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
 
 
นายสำรวย  ภาวจันทึก
นางสาวลาวรรณ  เทิบจันทึก
นายก้าน ศรีเพ็ชร
นายประพันธุ์  โผจัตุรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
 
นายสายชล  ลอยจันทึก
นายสมหมาย  เติบจันทึก
นายประสิทธิ์ ลาจันทึก
นางสาวยุพิณ โข่จันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
 
 
 
-ว่าง-
นายสมบัติ  หาญยุทธ
นายบรรดิษ  เชิดชู
นางศรีนวน  โอฐจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

 

นายทรงพล  ภูจันทึก
นายบังเอิญ พันจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11